KOC-2017

2017-04-22 to 2017-09-23

Task 4

2017-06-11 Task 4

Elapsed time 37.4 km

Provisional

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km S01SSX 1000 m 09:00 18:00 Lat: 54.66043 Lon: 38.14885 205 m
2 SS 0.5 km W82WWX 400 m 11:00 18:00 Lat: 54.65356 Lon: 38.12156 185 m
3 5.9 km T88EEX 1000 m 11:00 18:00 Lat: 54.67911 Lon: 38.2158 222 m
4 11.1 km T84SSX 1000 m 11:00 18:00 Lat: 54.62407 Lon: 38.15715 212 m
5 20.4 km T65NNX 1000 m 11:00 18:00 Lat: 54.72479 Lon: 38.15876 213 m
6 28.3 km K03EEX 1000 m 11:00 18:00 Lat: 54.64093 Lon: 38.20845 189 m
7 34.8 km T83NWX 1000 m 11:00 18:00 Lat: 54.68345 Lon: 38.10041 181 m
8 ES 36.8 km S01SSX 1000 m 11:00 18:00 Lat: 54.66043 Lon: 38.14885 205 m
9 37.4 km S01SSX 400 m 11:00 19:00 Lat: 54.66043 Lon: 38.14885 205 m


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total
1 105 Sergey Lazarev-Marchenko M RUS Ozone ZeNo www.para2000.ru 14:03:39 15:57:38 01:53:59 19.1 37.42 586.7 55.2 260.2 902
2 70 Denis Pogolsha M RUS Ozone Zeno 14:02:34 15:57:43 01:55:09 18.9 37.42 586.7 53.6 245.0 885
3 23 Olesia Sokolova M RUS niviuk IcePeak 7 Pro itiel.ru 14:28:37 33.77 529.5 30.8 560
4 234 Oleg Dementyev M RUS Ozone M6 14:09:23 17.64 276.6 277
5 3137 Alexey Bystritskiy M RUS Ozone Enzo 3 16:38:33 15.61 244.8 245
6 88 Eujene Levkovets M BLR BGD Cure 14:20:59 15.01 235.3 235
7 3375 Aleksandr Kulishov M RUS Niviuk Icepeak 7 15:04:04 10.32 161.8 162
8 651 Alexander Vasilyev M RUS BGD Cure 14:13:53 8.25 129.4 129
9 91 Evgeniya Belova F RUS BGD Cure 14:51:44 7.44 116.6 117
10 7 Anton Dontcov M RUS Axis Venus 4 14:16:35 7.24 113.6 114
11 361 ALEXEY L. MAKAROV M RUS Ozone Delta 2 FreeFlyTeam 5.00 78.4 78

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
4 Plotnikova Olga
13 Artem Volterov
15 Vladislav Alentiev
17 Sergey Gapankov
21 Alexey Mishchenko
22 Sergey Sotskov
33 Sergey Zaytsev-Zotov
36 Aleksandr Kaliakin
42 Andrey Stranov
44 Andrey Urin
77 Viktor Bukin
177 Viacheslav Sapronenko
223 Sergei Dedkovskii
301 Aleksey Yurtaev
646 Anna Gerasimova
682 Alexey Ermakov
686 Leonid Shulyndin
803 Inna Evdokimova
1100 Alexander Maskov
1117 Sergey Vinyukov
2406 Dmitry Konin

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name
54 Zhanna Sychevaya
69 Mikhail Borisov
75 Dmitry Kodachenko
115 Denis Ivanov
244 Konstantin Tork
417 Veronika Blagoveshchenskaya
1005 Alexey Druzhinin

Task statistics

param value
ss_distance 36.301
task_distance 37.418
launch_to_ess_distance 36.82
no_of_pilots_present 11
no_of_pilots_flying 11
no_of_pilots_lo 9
no_of_pilots_reaching_nom_dist 3
no_of_pilots_reaching_es 2
no_of_pilots_reaching_goal 2
sum_flown_distance 190.123
best_dist 37.418
best_time 1.89972222222222
worst_time 1.91916666666667
no_of_pilots_in_competition 39
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 140.123
sum_real_dist_over_min 140.123
sum_flown_distances 190.123
best_real_dist 37.418
last_start_time 2017-06-11T16:38:33+03:00
first_start_time 2017-06-11T14:02:34+03:00
first_finish_time 2017-06-11T15:57:38+03:00
max_time_to_get_time_points 3.27802633315791
no_of_pilots_with_time_points 2
goalratio 0.181818181818182
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0611847858752817
time_weight 0.288442561983471
distance_weight 0.650372652141247
smallest_leading_coefficient 1.62508996132798
available_points_distance 586.70073911068
available_points_time 260.203844287609
available_points_departure 0
available_points_leading 55.1947548488868
available_points_arrival 0
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.902099338247176
stop_validity 1
day_quality 0.902099338247176
ftv_day_validity 0.902099338247175
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2015
min_dist 5
nom_dist 30
nom_time 1
nom_launch 0.35
nom_goal 0.1
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 1
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 5
Report created: 2017-06-17T14:15:13+03:00