KOC-2017

2017-04-22 to 2017-09-23

Task 11

2017-07-23 Task 11

Elapsed time 65.1 km

Provisional

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km S01SSX 1000 m 09:00 17:00 Lat: 54.66043 Lon: 38.14885 205 m
2 SS 2.9 km K03EEX 1000 m 10:00 18:00 Lat: 54.64093 Lon: 38.20845 189 m
3 13.6 km R38SSM 1000 m 10:00 18:00 Lat: 54.53966 Lon: 38.16511 230 m
4 19.4 km W41SEM 8000 m 10:00 18:00 Lat: 54.50786 Lon: 38.34541 184 m
5 28.5 km R35SSV 2000 m 10:00 18:00 Lat: 54.41105 Lon: 38.17264 181 m
6 37.5 km T34SSV 1000 m 10:00 18:00 Lat: 54.33863 Lon: 38.28596 169 m
7 ES 53.7 km T93SSV 16000 m 10:00 18:00 Lat: 54.36076 Lon: 38.33396 217 m
8 65.1 km T29SEV 9000 m 10:00 18:00 Lat: 54.14621 Lon: 38.64978 206 m
9 65.1 km T24SEN 20000 m 10:00 18:00 Lat: 53.96127 Lon: 38.55095 216 m


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total
1 177 Viacheslav Sapronenko M RUS Paraavis Dream finereader.abbyy.com 13:11:43 28.22 480.5 0.7 481
2 3137 Alexey Bystritskiy M RUS Ozone Enzo 3 11:47:13 17.07 290.7 9.3 300
3 33 Sergey Zaytsev-Zotov M RUS Skywalk Cayenne-5 11:47:34 15.67 266.9 7.2 274
4 361 ALEXEY L. MAKAROV M RUS Ozone Delta 2 FreeFlyTeam 12:37:15 10.18 173.4 1.2 175
5 651 Alexander Vasilyev M RUS BGD Cure 12:37:50 9.69 164.9 0.9 166
6 22 Sergey Sotskov M RUS Ozone Buzz-Z4 13:14:36 7.97 135.7 136
7 3375 Aleksandr Kulishov M RUS Niviuk Icepeak 7 5.00 85.1 85
7 417 Veronika Blagoveshchenskaya F RUS BGD Cure 5.00 85.1 85

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
4 Plotnikova Olga
7 Anton Dontcov
13 Artem Volterov
15 Vladislav Alentiev
17 Sergey Gapankov
21 Alexey Mishchenko
23 Olesia Sokolova
36 Aleksandr Kaliakin
42 Andrey Stranov
44 Andrey Urin
54 Zhanna Sychevaya
69 Mikhail Borisov
70 Denis Pogolsha
75 Dmitry Kodachenko
77 Viktor Bukin
88 Eujene Levkovets
91 Evgeniya Belova
105 Sergey Lazarev-Marchenko
115 Denis Ivanov
223 Sergei Dedkovskii
234 Oleg Dementyev
244 Konstantin Tork
301 Aleksey Yurtaev
646 Anna Gerasimova
682 Alexey Ermakov
686 Leonid Shulyndin
803 Inna Evdokimova
1005 Alexey Druzhinin
1100 Alexander Maskov
1117 Sergey Vinyukov
2406 Dmitry Konin

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 50.848
task_distance 65.11
launch_to_ess_distance 53.716
no_of_pilots_present 8
no_of_pilots_flying 8
no_of_pilots_lo 8
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 92.618
best_dist 28.22
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 39
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 58.809
sum_real_dist_over_min 58.809
sum_flown_distances 92.618
best_real_dist 28.22
last_start_time 2017-07-23T13:14:36+03:00
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
goalratio 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9
smallest_leading_coefficient 1.85788953502932
available_points_distance 480.513601760919
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 9.3433200342401
available_points_arrival 0
time_validity 0.992183178864296
launch_validity 1
distance_validity 0.538110314032648
stop_validity 1
day_quality 0.533904001956577
ftv_day_validity 0.48985692179516
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2015
min_dist 5
nom_dist 30
nom_time 1
nom_launch 0.35
nom_goal 0.1
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 1
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 5
Report created: 2017-07-26T23:45:50+03:00