KOC-2017

2017-04-22 to 2017-09-23

Task13

2017-08-31 Task13

Elapsed time 53.0 km

Provisional

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km S01SSX 1000 m 09:00 18:00 Lat: 54.66043 Lon: 38.14885 205 m
2 SS 0.0 km W82WWX 1000 m 10:00 18:00 Lat: 54.65356 Lon: 38.12156 185 m
3 11.5 km W07SWY 500 m 10:00 19:00 Lat: 54.57823 Lon: 38.00792 210 m
4 16.8 km T09WWX 1000 m 10:00 19:00 Lat: 54.61687 Lon: 37.94207 232 m
5 30.3 km T69NWX 500 m 10:00 19:00 Lat: 54.74284 Lon: 37.93848 179 m
6 37.4 km T60NNK 5000 m 10:00 19:00 Lat: 54.82175 Lon: 38.04269 116 m
7 46.7 km T65NNX 1000 m 10:00 19:00 Lat: 54.72479 Lon: 38.15876 213 m
8 ES 49.2 km T65NNX 3000 m 10:00 19:00 Lat: 54.72479 Lon: 38.15876 213 m
9 53.0 km S01SSX 400 m 10:00 19:00 Lat: 54.66043 Lon: 38.14885 205 m


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total
1 23 Olesia Sokolova M RUS niviuk IcePeak 7 Pro itiel.ru 13:48:20 16:35:41 02:47:21 17.6 53.04 550.4 1.6 232.1 784
2 70 Denis Pogolsha M RUS Ozone Zeno 13:24:40 16:34:10 03:09:30 15.6 53.04 550.4 13.6 148.1 712
3 1005 Alexey Druzhinin M RUS Ozone Mantra M6 13:01:02 15:54:04 02:53:02 17.0 50.36 522.6 74.1 597
4 301 Aleksey Yurtaev M RUS Ozone Delta 2 13:09:07 15:35:03 02:25:56 20.2 46.75 485.1 78.7 564
5 22 Sergey Sotskov M RUS Ozone Buzz-Z4 13:02:27 16:49:14 03:46:47 13.0 49.40 512.6 19.9 533
6 234 Oleg Dementyev M RUS Ozone M6 13:25:02 46.34 480.9 12.4 493
7 651 Alexander Vasilyev M RUS BGD Cure 13:25:24 46.16 479.0 10.1 489

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
4 Plotnikova Olga
7 Anton Dontcov
13 Artem Volterov
15 Vladislav Alentiev
17 Sergey Gapankov
21 Alexey Mishchenko
33 Sergey Zaytsev-Zotov
36 Aleksandr Kaliakin
42 Andrey Stranov
44 Andrey Urin
54 Zhanna Sychevaya
69 Mikhail Borisov
77 Viktor Bukin
88 Eujene Levkovets
91 Evgeniya Belova
105 Sergey Lazarev-Marchenko
115 Denis Ivanov
177 Viacheslav Sapronenko
223 Sergei Dedkovskii
244 Konstantin Tork
361 ALEXEY L. MAKAROV
417 Veronika Blagoveshchenskaya
646 Anna Gerasimova
682 Alexey Ermakov
686 Leonid Shulyndin
803 Inna Evdokimova
1100 Alexander Maskov
2406 Dmitry Konin
3137 Alexey Bystritskiy
3375 Aleksandr Kulishov

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name
75 Dmitry Kodachenko
1117 Sergey Vinyukov

Task statistics

param value
ss_distance 49.12
task_distance 53.041
launch_to_ess_distance 49.168
no_of_pilots_present 7
no_of_pilots_flying 7
no_of_pilots_lo 5
no_of_pilots_reaching_nom_dist 7
no_of_pilots_reaching_es 5
no_of_pilots_reaching_goal 2
sum_flown_distance 345.075
best_dist 53.041
best_time 2.43222222222222
worst_time 3.77972222222222
no_of_pilots_in_competition 39
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 310.075
sum_real_dist_over_min 310.075
sum_flown_distances 345.075
best_real_dist 53.041
last_start_time 2017-08-31T13:48:20+03:00
first_start_time 2017-08-31T13:01:02+03:00
first_finish_time 2017-08-31T15:35:03+03:00
max_time_to_get_time_points 3.99178056426083
no_of_pilots_with_time_points 2
goalratio 0.285714285714286
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0786744897959184
time_weight 0.370894023323615
distance_weight 0.550431486880467
smallest_leading_coefficient 1.68406768968969
available_points_distance 550.431486880467
available_points_time 370.894023323615
available_points_departure 0
available_points_leading 78.6744897959184
available_points_arrival 0
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
stop_validity 1
day_quality 1
ftv_day_validity 1
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2015
min_dist 5
nom_dist 30
nom_time 1
nom_launch 0.35
nom_goal 0.1
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 1
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 5
Report created: 2017-09-04T12:03:57+03:00